A 16. századi erdélyi történelem elfeledett alakja – de korántsem epizódszereplője, hanem nagyon is fontos figurája – Bekes Gáspár, aki nagy érdemeket szerzett a dávidferenci eszmék elterjesztésében, a korai unitarizmus védelmezésében. Kevésen múlt, hogy János Zsigmond halála után nem az unitáriusok által „biztos befutónak” gondolt Bekest, hanem Báhory Istvánt választották meg fejedelemnek.

A szikár életrajzi tények szerint a kisnemesi családból származó Bekes 1520 körül született. Petrovics Péter – János Zsigmond egyik gyámja, a Szapolyai-házat támogató befolyásos politikus – udvarában kezdte pályáját, majd az 1560-as évek második felében János Zsigmond fejedelem első számú bizalmasa, Erdély egyik legvagyonosabb földbirtokosa és Dávid Ferenc vallásának követője lett. Báthory István fejedelemmé választása után az unitárius Bekes trónkövetelőként lépett fel, harcba szállt Báthoryval, de Kerelőszentpálon csatát vesztett, és menekülnie kellett. 1577-ben kibékült Báthoryval, aki a lengyel lovassági csapatok főparancsnokává nevezte ki. Részt vett a Rettegett Iván ellen folytatott – lengyel győzelemmel végződött – livóniai háborúban, de súlyosan megbetegedett, és 1579-ben elhunyt. Vilnius határában temették el, és a lengyelek, illetve a litvánok még évszázadokon át hősként tisztelték. Nagy előszeretettel viselt ködmönt, amelynek idegen elnevezését, a bekecs szót az ő nevéből eredeztetik.

S hogy miért nem lett Bekes Gáspárból erdélyi fejedelem? Idézzük fel Horn Ildikó történésznek az Unitárius Élet című folyóiratban megjelent tanulmányából a vonatkozó szemelvényeket. „Az erdélyi politikai elit egyik legnagyobb félelme az volt, hogy a sokat betegeskedő János Zsigmond halála után Erdély állami léte is meg fog szűnni, a török bekebelezi az országrészt… Bekes a már haldokló János Zsigmond nevében, de a török háta mögött és az erdélyi országgyűlés tudta nélkül, a Habsburgokkal kezdett tárgyalni… Bekes számos, János Zsigmondra nézve hátrányos engedményt tett, mert a háttérben már saját uralkodását készítette elő. 1571 tavaszán ratifikálták a speyeri egyezményt, március 14-én pedig meghalt János Zsigmond… Bekes Gáspár joggal hihette, hogy jól taktikázott, és Habsburg támogatással elfoglalhatja az erdélyi trónt. Nem számolt azonban a Báthory fivérek hatalmával és ügyes politikájával. Ők éppen a speyeri egyezményt fordították Bekes ellen, és a török haragját, az erdélyi rendek felháborodását felhasználva, valamint családjuk tekintélyét, érdemeit és gazdagságát hangsúlyozva elérték, hogy a májusi országgyűlés Báthory Istvánt válassza uralkodónak.” Ez a mozzanat tragikus fordulópontot jelentett az éppen csak megszülető unitárius vallás számára – Báthory István a dávidferenci eszmék marginalizálására törekedett.

Szerző: Retkes Attila  2011.01.04. 19:47