Az unitárius vallás elterjedésében meghatározó szerepet játszott Heltai Gáspár kolozsvári nyomdája, ahol 1569-től folyamatosan készültek a dávidferenci hitelveket valló-tanító kiadványok. De mi történt a nyomdával Heltai Gáspár 1574-ben bekövetkezett halála után? A választ Herepei János, az erdélyi művelődéstörténet jeles kutatója adta meg az 1960-as évek elején.

Herepei János (1891-1970) muzeológus, néprajzkutató és régész a 20. századi erdélyi művelődéstörténeti kutatások egyik vezéralakja volt. Igazgatta a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumot, monográfiát írt a Házsongárdi temető régi sírköveiről, kutatott Kalotaszegen, Erdővidéken és Magyarországra áttelepült csángók között. A második világháború után Magyarországon élt, élete utolsó éveiben a szegedi József Attila Tudományegyetem irodalmi tanszékén dolgozott. 1963-ban, a Magyar Könyvszemle című folyóiratban jelentette meg A 16-18. századi kolozsvári nyomdászok iskolai és szakmabeli végzettsége című, gazdagon dokumentált tanulmányát, amelynek vallásunkat érintő részéből 1984-ben Kaplayné Schey Ilona (a Magyarországi Unitárius Egyház egykori nagyszerű könyvtárosa) készített összefoglalót, az Unitárius Élet című lap számára. Mostani és következő széljegyzetünkben e két írás alapján mutatjuk be a Heltai Gáspár halálát követő évtizedek történéseit.
Apja halála után ifj. Heltai Gáspár vette át a nyomda működtetését, akiről Herepei így írt: „bár maga is tanult és képzett fő, neki azonban nem voltak olyan célkitűzései, mint amilyenek kiváló apját lelkesítették, ezért tehát az a sokoldalú irányító szerep, amely örökségképpen szállott reája, benne nem talált folytatóra. Pedig kiadott Arithmetica című könyve, valamint – mint városi jegyzőnek – az 1611. évtől vezetett, sok történelmi becsű vonatkozással átszőtt jegyzőkönyvei méltón bizonyítják különféle irányú képességeit, és írói munkálkodásra való rátermettségét.” A Heltai-fiú iskolázottságát, deákos műveltségét egyébként Herepei egy 1586-ból való latin nyelvű temetési verssel bizonyítja, amiből kiderül, hogy a kolozsvári unitárius gimnázium híres igazgatójának, Femmich Jánosnak volt a tanítványa. Ifj. Heltai Gáspár valószínűleg 1618-ban hunyt el, és utóda Dési Szilvási János lett, akiről fennmaradt, hogy a kolozsvári unitárius gimnázium elvégzése után Heidelbergben képezte tovább magát. A széles műveltség és a nyugat-európai tapasztalat a 17. század eleji unitárius elitben is alapkövetelmény volt.
Szerző: Retkes Attila  2010.11.30. 19:00