A hagyomány szerint ötszáz éve, 1510 körül született egyházalapító püspökünk, az európai reformáció kimagasló személyisége, Dávid Ferenc. Első tizenkét széljegyzetünkben kizárólag Dávid Ferenccel foglalkozunk - néhány támpontot adva azoknak, akik később alaposabban szeretnék megismerni az unitarizmus történetét, hitelveit. Legelőször azt nézzük meg, mit is ír róla Hitvallásunk, az 1864-ben keletkezett Unitárius Káté.

Ki az Unitárius Egyház megalapítója?
Az Unitárius Egyház megalapítója Dávid Ferenc.
 
Mit tudunk Dávid Ferenc életéről?
Dávid Ferenc a hagyomány szerint 1510 körül született Kolozsváron, iparos családból. Iskoláit Kolozsváron, Gyulafehérváron és Wittenbergben végezte. Miután külföldről hazajött, Besztercén, Petresen és Kolozsváron mint iskolaigazgató és lelkész működött.
 
Mi volt Dávid Ferenc életcélja?
Dávid Ferenc életcélja a tiszta jézusi kereszténység helyrealítása volt.
 
Miképpen törekedett Dávid Ferenc életcélját megvalósítani?
Dávid Ferenc életcélját úgy törekedett megvalósítani, hogy a tiszta jézusi kereszténységet szószékről, hitvitákon és könyvei által hirdette és terjesztette. Dávid Ferenc munkatársai voltak: Heltai Gáspár, Basilius István, Óvári Benedek, Bogáti Fazekas Miklós, Blandrata György stb.
 
Hogyan fogadta az ország népe Dávid Ferenc tanítását?
Az ország magyar ajkú népének nagy része, János Zsigmond fejedelemmel együtt, Dávid Ferenc mellé állott és az általa hirdetett tiszta jézusi kereszténység követője lett. Ezt a vallást isten egységéről "unitárius" vallásnak neveztek el. Az unitárius latin eredetű szó (unus, unitas), jelentése: Isten oszthatatlan egységét valló egyistenhivő. Az unitárius elnevezés először az 1600. évi lécfalvi országgyűlés vallási határozatában fordul elő.
 
Meddig szolgálhatta Dávid Ferenc a tiszta jézusi kereszténység ügyét?
Dávid Ferenc a tiszta jézusi kereszténység ügyét csak 1579-ig szolgálhatta; a vallásszabadság ellenségei ugyanis mint hitújítót holtig tartó börtönbüntetésre ítélték, Déva várába zárták, ahol 1579. november 15-én meghalt. Dávid Ferenc sírhelye ismeretlen. Szenvedélyeinek helyén, a dévai vár egyik börtöncellájában emlékoszlop őrzi nevét és hirdeti életművét.
 
Mi történt Dávid Ferenc halála után?
Dávid Ferenc halála után egyházunk történelmében nehéz korszak következett. Kezdetben a felekezeti türelmetlenség, később politikai elnyomás súlya is ránehezedett egyházunkra. Őseink, építés helyett önvédelemre kellett fordítaniuk minden erejüket. E nehéz küzdelemben elveszett sok templomunk, egyházközségünk és híveinknek mintegy 3/4 része. A teljes megsemmisüléstől Isten gondviselése, a vallásszabadság törvénye és a hívek egy részének hősi kitartása mentette meg egyházunkat.
Szerző: Retkes Attila  2010.11.02. 12:02